U bent hier

notulen algemene ledenvergadering 14 november 2016

VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN KBO ST. JAN GRUBBENVORST

OP MAANDAG 14 NOVEMBER 2016,
AANVANG 14.00 UUR
IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 51 leden Afgemeld: 7 leden

 

1. Opening.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Dhr. Cligge, met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2016.

Alvorens het verslag aan de orde komt deelt de voorzitter mee dat agendapunt 8 : het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement, wel wordt besproken maar nog niet vastgesteld omdat er verschillende opmerkingen zijn binnengekomen die eerst bekeken en aangepast moeten worden. De vaststelling zal op de agenda geplaatst worden van de ledenvergadering van maart 2017.

Dhr. Swart vraagt of de vergaderstukken niet digitaal toegestuurd kunnen worden.
De voorzitter antwoordt: dat niet alle leden beschikken over een mail-adres maar diegenen die dat wel hebben zullen dit voortaan per mail doorgestuurd krijgen. Er rouleert een lijst waarop aanwezigen hun mail-adres kunnen vermelden.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2016:
Dit verslag wordt zonder op –of aanmerkingen vastgesteld.

3. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 7 maart 2016-11-15

De vrije inloop voor mensen die problemen hebben met hun computer e.d. is gerealiseerd en gaat door tot zolang mensen daar behoefte aan hebben, men kan ook zo nodig een persoonlijke afspraak maken.

Samenwerking met KBO- Lottum en De Zonnebloem:
De drie besturen zijn bij elkaar geweest in goed overleg en alle drie staan zij open voor een voorzichtige samenwerking . De afspraak is om in het voorjaar van 2017 een gezamenlijke activiteit te organiseren.

Dhr. Swart vraagt hoe die samenwerking tot stand moet komen.
De voorzitter antwoordt dat de landelijke Zonnebloem terug wil naar haar roots, n.l. activiteiten organiseren voor mensen met lichamelijke beperkingen, echter de regionale afdelingen van de Zonnebloem werken meestal met een uitgebreider jaarprogramma en nemen daarin , zo nodig, ook de partner van de deelnemer(ster) mee als begeleider(ster). Ook als begeleiding niet meer van toepassing is, blijven deze partners vaak betrokken bij de Zonnebloem, zodat er geen duidelijke scheiding meer is in de lichamelijke gesteldheid van de deelnemers.

Een punt van aandacht is wel dat de beide KBO`s ieder hun eigen dorp bedienen en De Zonnebloem beide dorpen Grubbenvorst en Lottum. Samenwerking met de Zonnebloem leidt dan ook logisch tot ook samenwerking met KBO Lottum.

4. Mededelingen en ingekomen stukken:

Grootoord is eigendom van de Wonen Limburg en verhuurt dit aan de “Zorggroep”. Nu wil de “Zorggroep” de huur opzeggen wat betekenen zou dat wij onze ruimte moeten verlaten of gaan huren van de Wonen Limburg. Echter, de KBO heeft een gebruikersovereenkomst voor onze ruimte met de “Zorggroep” tot 31 december 2017. In gesprek met de Wonen Limburg wil deze uit coulance eventueel de huur aanpassen naar €287.00 ; dit kunnen we niet opbrengen; we gaan nog overleggen en kijken waar we eventueel op uit komen; vooralsnog houden wij alle partijen aan de overeenkomst tot 31 december 2017.

5. Activiteitenoverzicht voor het jaar 2017.

Mevr. Visscher, de voorzitter van de activiteitencommissie, geeft een toelichting.
Zij neemt het getoonde jaarprogramma door en wijst erop dat binnenkort een bezoek aan de breifabriek van Marcienne op het programma staat. Er zal een modeshow gehouden worden en dit alles in kerstsfeer. Minimaal moeten 30 leden deelnemen om uit de kosten te komen, dus aanmeldingen zijn van harte welkom.

Het museum “De Bommel van Dam” gaat verhuizen, er zijn leuke aanbiedingen en rondleidingen, de moeite waard voor een bezoek.

De bibliotheek in Horst houdt debatten over democratie, vanuit onze leesgroep wordt hieraan met 4 personen deelgenomen.

6. Aanbieding concept begroting voor het verenigingsjaar 2017.

De voorzitter geeft aan dat hij op verzoek van de penningmeester de presentatie zal doen.
Er is minder contributie binnen gekomen i.v.m. het lagere ledenaantal en het feit dat steeds meer leden de 80 jarige leeftijd hebben bereikt waarna ze minder contributie gaan betalen. Misschien moeten wij ons aanpassen aan de trend: langer leven, langer werken, langer de gewone contributie betalen.

Dhr. Swart vraagt om voortaan in de begroting op te nemen het innen van de contributie en de afdracht aan de “Unie”.

Dhr. Vinken meldt dat de subsidieregeling van de gemeente vanaf 1 januari 2017 voor leden zowel onder als boven de 65 jaar het zelfde zal zijn.

In de begroting zal in het vervolg een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen ‘vaste (groepen)’ en ‘incidentele activiteiten’. Ook de dansgroep wordt dan afzonderlijk vermeld.

De vraag waarom en niets is vermeld over subsidie van de RABO-bank werd beantwoord dat dit nog niet bekend was, ondertussen weten we dat we €216.11 hebben gekregen, vorig jaar €400.00.

Onder het “kopje” vieringen legt de voorzitter uit dat de adventsviering de duurste uitgave is daarom is besloten de eigen bijdrage op €10.00 te stellen.
Er volgde enig commentaar, ook omdat bij die €10.00 nog een flinke bijdrage uit de kas bij moet.
De voorzitter antwoordt dat dit bedrag niet alleen het diner omvat maar ook de koffie met kerstbrood, de locatiehuur en entertainment.

7. Pauze, entertainment.

Er wordt 15 minuten pauze gehouden, koffie met vlaai geserveerd en opgeluisterd door Pieter Simons.

8. Huishoudelijk reglement.

Dhr. Swart : op pagina 2 vierde bolletje: De penningmeester legt jaarlijks financiële verantwoording af in de ledenvergadering, dit hoort hier niet in thuis.
De voorzitter antwoordt: We hebben ons niet voldoende gerealiseerd dat dit ondergeschikt is aan de statuten.

Dhr. Swart: Ik zou aan punt 2 willen toevoegen: De secretaris verzorgt digitale toezending van verslagen.

Dhr Swart vraagt om dit huishoudelijk reglement te vergelijken met het voorgaande.
De voorzitter antwoordt dat er nooit eerder een huishoudelijk reglement is geweest.

9. Resultaten enquête oktober 2016.

De resultaten worden op het scherm zichtbaar gemaakt.

Mevr. Kurris vraagt of er nogmaals aandacht besteed kan worden aan “Valpreventie”, echter dan wel op een ander tijdstip; zij was eerder niet in de gelegenheid deze bijeenkomst bij te wonen. Dit wordt meegenomen door de activiteitencommissie.

10. Werving bestuursleden en leden activiteitencommissie.

Blijft punt van aandacht, we hebben wel een nieuw lid bij de activiteitencommissie: Mevr. Faasen, zij gaat enthousiast aan de slag.

11. Rondvraag:

Dhr Swart vindt dat het KBO-logo wel erg klein op de uitnodiging is geplaatst.
De voorzitter antwoordt: Mijn fout.

Dhr. Swart vraagt naar de ontwikkelingen KBO met christelijke partijen:
De voorzitter antwoordt: administratief werken partijen samen, op provinciaal niveau zijn de ANBO- medewerkers ondergebracht bij KBO Roermond, hun subsidie stroomt naar KBO Limburg.

Dhr. Stoot: weet dat er een behoorlijk bedrag op de bank staat en vraagt of dit geheim is.
De voorzitter antwoordt: Het is zeker geen geheim, dit bedrag is van de leden, uit mijn hoofd: €25000.00
De leden kunnen beslissen over eventuele besteding van dit bedrag echter het bestuur moet er wel op toezien dat het dan gaat om alle leden en niet over een specifiek groepje.

Vraag: En als de vereniging ophoudt te bestaan?
Antwoord: In de statuten staat: Bij liquidatie besluiten de leden wat er met het geld gebeurt.

Dhr. Swart: Dit bedrag is onder mijn voorzitterschap gevormd en is bedoeld als reserve voor de vereniging indien voortbestaan bedreigd wordt.

Dhr. Hendrix: De adventsviering zou uit deze reserve betaald kunnen worden, het gaat hier niet om een groepje.
Antwoord: Dit zou een suggestie kunnen zijn, voor dit jaar is de viering reeds begroot.

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur onder dankzegging aan de leden.

 

 

De voorzitter                                        De notuliste

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer