U bent hier

notulen ledenvergadering van 16 november 2015

VERSLAG VAN DE halfjaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 16 NOVEMBER 2015, AANVANG 14.00 UUR IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20 B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 46 leden
Afgemeld: 25 leden

1. Opening.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.
2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 09 maart 2015.
Op pagina 3 eerste alinea, vierde regel moet het woord “koren” vervangen worden door het woord “dansgroepen”. Zonder verdere op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.
3. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 9maart 2015.
  • Punt a - b en c is geregeld.
  • Punt d : Dit onderwerp wordt onder het agendapunt 9 nader toegelicht.
  • Punt e: Stand van zaken informatie met betrekking overleg vertrokken bridgers en Biljarters: Biljarters hebben reeds een eigen ruimte en een eigen vereniging. Met de bridgers is het bestuur nog in gesprek, dit heeft tijd nodig
  • Punt f: Samenwerking met “Kom Erbij”en “Zonnebloem”: Met “Kom Erbij” wordt goed samengewerkt , de “Zonnebloem” geeft meer, ook organisatorische, problemen. De “Zonnebloem”was oorspronkelijk bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, deze doelstelling is in de loop der jaren steeds meer losgelaten met als gevolg dat ook andere, vooral oudere, mensen lid werden. De “Zonnebloem”wil weer terug naar haar oorspronkelijke “roots” en wil haar “gezonde”leden terug verwijzen naar andere ouderenverenigingen. Deze veranderende houding vraagt tijd en is een proces van jaren. KBO en Zonnebloem kennen ook een andere regionale indeling, KBO werkt per dorp en de Zonnebloem kan met meerdere dorpen een afdeling vormen. Grubbenvorst/Lottum Is een afdeling.
  • Punt g: De “Maasdansers”: Met de Maasdansers is afgesproken dat zij zelf voor de kosten/baten zorg dragen, na vaststelling van de begroting komen de eventuele reserves in een speciaal potje ten behoeve van de groep, dit om bv. evenementen zoals uitwisseling te bekostigen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.

Het bestuur heeft een concept -Huishoudelijk Reglement opgesteld, het is de bedoeling dat dit reglement behandeld wordt in de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2016.

Het concept Reglement zal tijdig samen met de”Nestor” aan u toegestuurd worden.

5. Activiteitenoverzicht over het jaar 2016.

Mevrouw Visscher neemt het programma voor 2016 door en geeft aan dat de activiteitencommissie altijd open staat voor nieuwe ideeën. De leden die deelnemen aan het “Kienen” hebben te kennen gegeven dat onze nieuwe “Inloop” problemen geeft en ze daarom liever terugkeren naar het “Haeren”. De voorzitter antwoordt hierop dat dit besproken zal worden in het bestuur en mede gekeken zal worden naar een mogelijke oplossing zodat het kienen toch in “Grootoord” plaats kan vinden.

De zondagmiddag inloop is gestopt door gebrek aan belangstelling.

6. Aanbieding concept begroting voor het verenigingsjaar 2016.

De jaarlijkse contributie voor de KBO-UNIE gaat in 2016 met 65 cent omhoog.
Er vindt een reorganisatie plaats binnen de UNIE, men wil naar een grotere organisatie samen met andere ouderenorganisaties.

De heer Sef Zwart vraagt wat het rendement is voor die 5820 euro die wij moeten afdragen?
Antwoord voorzitter: Wat de UNIE betekent voor de leden is te zien op de KBO -website eveneens Nieuwsbrief met mededelingen betreffende belangenbehartiging.

De heer Zwart: Kijken onze leden op de website?
Bij deze vraag aan de aanwezige leden bleek dat er nauwelijks gekeken wordt.

De voorzitter deelt mede dat de Nieuwsbrief met de voortgangsrapportage ter inzag lag tijdens de Open Dag en er zal voortaan elke week in “Mededelingen”aandacht geschonken worden aan het werk waar de UNIE mee bezig is en de behaalde resultaten.

De heer Teus Hagen vindt dat de kostendekkende bijdrage van 7.50 euro voor het kerstdiner wat verhoogd zou kunnen worden en ook dat het bedrag, bij elkaar gefietst dit jaar, ook vast meegenomen kan worden in de begroting.
Antwoord voorzitter: De voorgestelde verhoging kerstdiner wordt meegenomen. De fietstocht is onzeker omdat niet elk jaar wordt deelgenomen.

7. Pauze.

Koffie, thee en vlaai tijdens de pauze, de afgesproken muzikant was wegens omstandigheden te laat en daarom werd er cd-muziek gedraaid.

Schorsing om 15.00 uur
Heropening om 15.25 uur

8. Werving bestuursleden en leden activiteitencommissie.

Zoals het er nu naar uit ziet bestaat het bestuur na de Algemene Ledenvergadering van 7maart 2016 nog uit twee personen, dit kan niet en dat betekent dat er dan consequenties getrokken zullen moeten worden. Ondertussen blijven wij ons best doen nieuwe bestuursleden te werven.

9. Ledenwerfactie 2015.

Momenteel loopt de ledenwerfactie “lid werft lid”, bij werving van een nieuw lid wordt men beloond met 5 euro, bij elk volgend lid opnieuw 5 euro. Tot nog toe zijn er 3 nieuwe aanmeldingen. De actie loopt nog tot 30 november.

De Open Dag was erg gezellig voor de aanwezige leden maar er waren weinig of geen bezoekers.

10. Rondvraag.

Mevr. Buntsma vraagt hoeveel leden de vereniging momenteel telt. De voorzitter antwoordt: 386 leden.

Dhr. Verstappen of Grubbenvorst Online ook op de computer en tablet te ontvangen is.
De voorzitter antwoordt: GO is op alle digitale communicatie middelen te ontvangen. Het doel van GO is heel Grubbenvorst te verbinden. Ook ouderen en kwetsbare burgers moeten op deze manier mee blijven doen, zij lopen anders het risico te verdwijnen achter een digitaal gordijn. Onze missie is: ouderen op GO.

Op dit moment zijn:
30 verenigingen geregistreerd
30 ondernemingen
300 burgers

11. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 16.10 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 7 maart 2016.

De voorzitter                                               De notuliste

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer