U bent hier

Concept-Notulen ALV 19 november 2018

CONCEPT-VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO ST. JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 19 November 2018, AANVANG 14.00 UUR IN DE CENTRALE  ACCOMMODATIE  HET HAEREN, IRENESTRAAT 20B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig : 47 leden ( 13,74%)         Afgemeld: 17 leden                 (4,97%)                                (Aantal leden=342)

1.Opening.

De vergadering wordt om 14.08 uur geopend door  voorzitter, Dhr. Cligge, met een woord van welkom aan de aanwezigen

2. Vaststelling verslag ALV van 12 maart 2018

Zr. Fidelis geeft aan wat haar juiste naam is en zegt dat ze meent dat volgend jaar de KBO 75 jaar is. Het ging echter om de verjaardag van de voorzitter. Het verslag wordt overigens goedgekeurd zonder verdere op- of aanmerkingen.

3. Aktiepunten uit de vorige vergadering.

Grootoord is inderdaad opengesteld voor de buurtbewoners na informatie aan hen daaromtrent.

Het privacy-statement van de KBO in het kader van de AVG is verspreid naar de leden en is op de website terug te vinden.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

# Actie tandem scootmobiel loopt t/m einde 2018; bedrag zal ruimschoots worden gehaald. Wellicht is er ruimte om ook nog een rolstoelfiets te schenken; er is inmiddels overleg met Providence en potentiele leverancier gaande. Een overschot zal worden geschonken voor verzekering, onderhoud  en dergelijke. Een welverdiend applaus klonk voor Lydie Burm en haar team van helpers.

# Er zijn inmiddels 2 nieuwe vrijwilligers aan de activiteitencommissie (AC) toegevoegd vanwege vertrek van Joop Visscher, voorzitter en Theo Verstappen, lid van de AC per 1 januari 2019; ze zullen echter tot nadere datum actief blijven en Joop zeker nog voor KBO Limburg. De beide dames Christa Wilms, (beoogd voorzitter) en Netty Fila (AC-lid) stellen zich voor aan de leden.

# Grubbenvorst Online heeft contact met studenten van Dendron Horst voor te organiseren workshop gebruik van Ipads en tablets. Men kan zich hiertoe aanmelden bij de voorzitter.

# De gemeente wil onderzoek doen naar de bereikbaarheid van haar website door Mevr. Weijs. Ook hiervoor kan men zich aanmelden bij de voorzitter.

# De vrije inloop voor hulp aan apparatuur als laptop, smartphones, tablets e.g. zal vanaf nu om de maand plaatsvinden in La Providence en Grootoord. De plaats wordt telkens aangegeven op de flyers en in Mededelingen

5. Activiteitenoverzicht 2019

Mevr. Joop Visscher zette globaal het activiteitenprogramma 2019 uiteen middels ondersteuning door een diapresentatie van enkele belangrijke onderwerpen, zoals: de inmiddels succesvolle quizmiddag, bezoek aan het 10-jarig kantmuseum, rondleiding door het Geweldige paardencentrum “De Peelbergen” in Kronenberg, de Pompoendagen en klokmuseum in Asten en de themamiddag positieve Gezondheid met de speerpunten Motorische gesteldheid, Vereenzamingsproblematiek, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren.

6. Intermezzo en pauze

Als verrassing kwamen de heren Marijn Beekman en Piet van Erp  namens “Monuta Helpt” (voorzitter Anita Witzier) een cheque van 2500 euro aanbieden ter ondersteuning van de actie scootmobiel. Mevr. Burm nam de cheque in ontvangst onder dankzegging aan Monuta en de heren die dit hebben geregeld. Met applaus werd dit ondersteund door de aanwezigen.

Vervolgens werd koffie/thee met vlaai verzorgd.

7. Voorstel contributiewijziging voor oudere leden per 1-1-2019

Om de kosten 2019 in de hand te houden is het noodzaak de contributie beperkt aan te passen voor leden die op 1-1-2019 80 jaar of ouder zijn. Tot dit moment geldt voor personen van 80 jaar en ouder een korting op de contributie van 7,50 euro; deze maatregel komt uit een tijd dat 80 jaar nog een bijzondere leeftijd was. We worden ouder en blijven fitter, zodat het redelijk wordt geacht om de leeftijdsgrens aan te passen. Daarom wordt voorgesteld om, mede gelet op de kosten die we moeten opbrengen voor ons home Grootoord van ca 2000 euro dit jaar, om de kortingsleeftijd naar 85 jaar te brengen.  Het levert circa 500 euro extra contributie op, zoals de voorzitter liet zien middels een financieel overzicht van personen van 80 tot 90 jaar. De vergadering stemt middels handopsteken vrijwel unaniem in met dit voorstel.

8. Begroting voor het jaar 2019

Ook weer met een diapresentatie liet de voorzitter de mogelijke begroting zien voor 2019, waarin de aanpassing van de contributie 2019 nog niet was verwerkt. Hij haalde de belangrijkste posten naar voren met toelichting over die zaken. In bijzonder de inkomsten aan contributie en subsidie, de horeca inkomsten, bestuurlijke kosten, ledenvergaderingen, vieringen en activiteiten. Aangetekend is daarbij dat er wat extra (onvoorziene) reserve wordt opgevoerd om de activiteiten beter te ondersteunen. Mevr. Burm vroeg daarbij extra aandacht voor het 10-jarig bestaan van het schrijfgroepje, waartoe ze nog met een voorstel naar het bestuur zal komen.

De gepresenteerde begroting werd met grote meerderheid middels handopsteken door de vergadering aangenomen.

9. ledenwerving

De wervingsactie in april 2018 heeft 25 nieuwe leden opgeleverd, maar inmiddels is dat aantal weer verdwenen door afmelding, verhuizing en overlijden.

Medio december zal die actie weer worden herhaald door huis-aan-huisbezorging van een actiefolder,  zoals is uitgereikt ter vergadering . Eenieder wordt gevraagd  om een nieuw lid, bijvoorbeeld in je buurt, te werven.

10. Rondvraag

De heer Teus Hagen vroeg aandacht voor de website met een verzoek aan te geven wie onlangs op de site was geweest. Dat waren minder dan 10 leden, zodat hij concludeert dat er geen aanpassing hoeft plaats te vinden.

Verder informeert hij naar de stand van zaken van de samenwerking met PCOB nu hij niets meer van de Unie KBO daarover heeft vernomen. De voorzitter geeft aan dit onderwerp strak op de KBO Limburg vergaderingen aan de orde te houden.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur met dank aan eenieder voor de aanwezigheid en positieve inbreng. Hij wenst allen een goede thuiskomst en verder prettige dag.

.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer