U bent hier

notulen ledenvergadering 15-04-2013

Verslag van de  Algemene Ledenvergaderingvan KBO Sint Jan Grubbenvorst op maandag 15 april 2013 in de centrale accomodatie het Haeren, Irenestraat 20B te Grubbenvorst..

Aanwezig: 48 leden;
Afgemeld :36 leden.

1. Opening.

De vergadering wordt door de vice voorzitter geopend met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2012 tot heden.

De vice voorzitter noemt de twaalf overleden leden van KBO Sint Jan op.
Vervolgens wordt op verzoek van de vice voorzitter twee minuten stilte staande in acht genomen.

3. Vaststellen van de verslagen van de algemene ledenvergadering op:

a. 26 november 2012;
b. 21 januari 2013.
Beide verslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld  onder  dankzegging aan de samensteller.

 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

a. Brief van de heer H. Thissen.

De vice voorzitter leest deze brief voor:
Ik wil nu eindelijk duidelijkheid over het neerleggen van mijn functie als voorzitter van de KBO. Er gaan diverse geruchten welke kant noch wal raken.
Ik wil dat onderstaande tekst letterlijk wordt voorgelezen in boven genoemde vergadering onder ingekomen stukken.
Als dit niet gebeurt zal ik zelf een tekst in Mededelingen zetten met de mededeling dat het bestuur mijn ingezonden brief niet heeft willen voorlezen in de vergadering.
Ook op de Adventsviering hebben jullie geen aandacht willen besteden aan mijn vertrek, alleen dat ik teruggetreden was.

Hier volgt de tekst welke voorgelezen dient te worden:

Hiermede deel ik jullie mede dat mijn vertrek als voorzitter van de KBO in de halfjaarlijkse vergadering in december gebaseerd is op het niet akkoord gaan van de door het bestuur gepresenteerde  begroting 2013 in deze vergadering in december.
Ik heb dit als voorzitter gezien als een uitgesproken motie van wantrouwen jegens het bestuur en besloten mijn conclusie te trekken en het te willen overlaten aan andere “capabele” personen.
Er is geen enkele andere reden waarom ik mij heb teruggetrokken als voorzitter.
H. Thissen.

De inhoud van deze brief wordt door de algemene leden vergadering met algehele instemming voor kennisgeving aangenomen.

b.  Project we gaan het anders doen.

De vice voorzitter licht dit project nader toe. Het project houdt onder andere ook in of KBO Sint Jan Grubbenvorst bereid is niet KBO leden tot de activiteiten van deze vereniging toe te laten.
Het is en blijft een moeilijk onderwerp.
Er zal op woensdag 24 april 2013 te 19.30 uur in de Inloop een discussieavond plaatsvinden omtrent dit onderwerp. Alle KBO leden zijn van harte welkom. Er zal nog een publicatie in het Mededelingenblad omtrent dit onderwerp plaatsvinden.

c.  Bestuursmutatie.

Het bestuur van KBO Sint Jan heeft een aspirant bestuurslid kunnen benaderen  die de komende maanden als stagiair bestuurslid de bestuursvergaderingen zal bijwonen.
Het betreft de heer E. Kruijer. In de .algemene ledenvergadering in het najaar van 2013 kan dan tot benoeming worden  overgegaan.
Overigens blijft het bestuur nog zoeken naar mogelijk meer kandidaten.

5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2012.

Het opgestelde jaarverslag over het jaar 2012 wordt door de secretaris voorgelezen. Met dit verslag wordt unaniem en onder applaus vastgesteld.

6. Activiteiten  overzicht over het jaar 2012, toelichting door de voorzitter van de  activiteitencommissie.

De voorzitter van de Activiteitencommissie geeft in het kort weer de gehouden activiteiten in 2012.
Hoogtepunt was het 50 jarig bestaan van KBO Sint Jan Grubbenvorst. Vervolgens vestigt zij de aandacht op een  aantal geplande activiteiten in het jaar 2013:
           Fietstocht 8 mei 2013;
           Dagtocht 15 mei 2013;
           Uiteenzetting huurverhogingen op 13 mei 2013.
Met deze uitleg wordt ingestemd.

 7. Financiële resultaten van het 50 jarig bestaansfeest van KBO Sint Jan Grubbenvorst.

De vice voorzitter van het feestcomité geeft een nadere uiteenzetting.
Door de algemene ledenvergadering werd in 2012 een bedrag van 7500 euro beschikbaar gesteld voor het organiseren van dit feest.
Al met al kan worden teruggezien op een in alle opzichten geslaagd feest. Mede door sponsorwerving door het bestuur zijn de kosten van dit feest aanmerkelijk lager uitgevallen dan het gevoteerde bedrag.
De kosten zijn aanmerkelijk lager uitgevallen door het feit dat er extra gelden zijn ontvangen van sponsoren. Deze sponsoren zijn door enkele bestuursleden benaderd.

De vice voorzitter van KBO Sint Jan bedankt het feestcomité voor het welslagen van dit feest.
Het batig saldo wordt wederom aan de reserves van de vereniging toegevoegd.

De algemene vergadering stemt in met deze financiële verantwoording.
De vice voorzitter van KBO dankt het feestcomité voor het organiseren en het welslagen van dit feest. Hiermede wordt het 50 jarig bestaan officieel afgesloten.

8. Financieel verslag door de penningmeester.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de bij de uitnodiging voor deze vergadering meegezonden financiële stukken.
Er worden geen vragen gesteld.
De algemene ledenvergadering stemt in met de opgestelde financiële stukken.

9.  Verslag van de kascommissie.

Bij monde van Mevr. J. Visscher Abels wordt het volgende medegedeeld:

De kascommissie bestaat uit Mevr G. Vastbinder, Mevr. J.Visscher Abels en de heer F. Bors.
Op uitnodiging van de penningmeester hebben ondergetekenden, Gaby Vastbinder, Joop Visscher en Frans Bors als kascontrolecommissie, daartoe door de ledenvergadering aangewezen op 28 maart 2013 de boeken van de vereniging over het jaar 2012 gecontroleerd.zijn. De penningmeester had deze controle voorbereid door alle bescheiden inzichtelijk voor ons klaar te leggen.
Wij kunnen constateren dat de mutaties correct in beeld zijn gebracht.
Steekproefsgewijs hebben wij geverifieerd, dat de inkomsten en uitgaven op de juiste wijze in de boeken zijn weergegeven, zodat er van een getrouw beeld sprake is.
Wij zijn verheugd de ledenvergadering te kunnen adviseren om de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2012, onder dankzegging voor het vele en bijzonder uitgevoerde werk.
De kascontrolecommissie, Gaby Vastbinder,    Joop Visscher,     Frans Bos.

Met dit verslag wordt door de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd..

10.  Het verlenen van decharge aan de penningmeester en et bestuur van KBO Sint Jan

De vice voorzitter legt het advies van de kascommissie voor aan de algemene ledenvergadering.
Vervolgens wordt onder applaus unaniem besloten de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

11.  Wijziging kascommissie (aftredend de heer Bors).

Statutair is aftreden de heer Bors.
De vice voorzitter bedankt de heer Bors  voor zijn werkzaamheden en overhandigt hem een kleine attentie.
Vervolgens stelt zij de vacature van de kascommissie op te laten volgen door een lid van het algemeen bestuur.
De heer P. Hertsig stelt zich spontaan beschikbaar voor de komende drie jaren .

12. Pauze, koffie , thee en cake en live muziek.

Tijdens de pauze spelen de Blauw Kop.Dit wordt door de algemene ledenvergadering zeer op prijs gesteld.
Schorsing om 15.00 uur,
Heropening om 15.25 uur.

13. Rondvraag.


De heer Sjef Sijben deelt het volgende mede:

Hij wil de algemene ledenvergadering  de aandacht vestigen op het uit te voeren toneelstuk op vrijdag 18.4.2013 in de Baersdonck.

Verder deelt de vice voorzitter mede dat de vastgestelde notulen van de algemene ledenvergadering worden geplaatst op de website van KBO Sint Jan Grubbenvorst.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 15.25 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene halfjaarlijkse vergadering op 25 november 2013.

De vice voorzitter,                                     de secretaris

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer