U bent hier

Notulen ALV St Jan maandag 6 maart 2017

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO ST. JAN GRUBBENVORST
OP MAANDAG 06 MAART 2017, AANVANG 14.00 UUR
IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig : 41 leden Afgemeld: 12 leden

 

1.Opening.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Dhr. Cligge, met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Herdenking van de overleden leden van KBO Sint Jan gedurende het jaar 2016 tot heden.

Er wordt een minuut stilte gehouden.

3.Dit agendapunt komt na de pauze aan de orde.

4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 14 november 2016.

Zie bijlage

5. Mededelingen en ingekomen stukken:

Van de 351 leden zijn op dit moment 71 mail-adressen bekend bij het bestuur, mochten er nog leden zijn die dit nog niet hebben doorgegeven krijgen wij dit graag alsnog. Voor leden zonder mail-adres zal via andere wegen gecommuniceerd worden.

Onze activiteit samen met KBO-Lottum en de Zonnebloem van 22 maart a.s. wordt warm aanbevolen.

Op dit moment beschikken we over 2 HUBA`s (belastinginvullers) Dhr. Caris en Dhr. Strous. Mocht er iemand belangstelling hebben de cursus, aangeboden door KBO, te volgen , laat het ons weten er is nog ruimte.

Wat betreft onze eigen ruimte in Grootoord gaan we er tot op dit moment vanuit dat het contract eindigt 1 januari 2018. Wonen Limburg wil wel aan ons verhuren maar voor een bedrag van € 280,00,

Dit kunnen we niet opbrengen. We zullen dus moeten gaan zoeken naar een andere ruimte, geen eigen ruimte is eventueel ook een optie, we moeten dan gaan huren in Het Haeren. De pastorie is verkocht aan Dhr. v.d. Hombergh, deze gaat de woning verbouwen voor verschillende doeleinden maar dit wordt voor ons toch te duur.

Een andere mogelijkheid is De Baersdonck echter ook dit is nog niet duidelijk wat dit gaat worden, Kom Erbij verkeert ook in onzekerheid.

Voor het oude gemeentehuis liggen er plannen voor woonunits.

De dorpsraad is bezig met een accommodatiebeleid vast te stellen, het is de bedoeling dat verenigingen meer gaan samenwerken.

6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar2016:

Dit verslag wordt voorgelezen door Mevr. Burm.

7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2016, door Dhr. Sijben, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie Mevr. Visscher.

De samenstelling van de activiteitencommissie is nog hetzelfde, er kunnen nog vrijwilligers bij.

22 maart a.s. de gezamenlijke middag met de Zonnebloem in “Het Beugelke” te Melderslo, iedereen zorgt voor eigen vervoer maar misschien willen deelnemers op de strook invullen of ze nog ruimte hebben in hun auto.

23 maart 2017 seniorendag in Venlo, dit is te lezen in de Nestor.

10 mei 2016 wordt weer onze jaarlijkse fietstocht gehouden, deze keer worden er twee routes uitgezet, een voor snelle en een voor langzamere fietsers, de pauze en het einde vallen samen, ook scootmobielen kunnen deelnemen.

De voorlichtingsmiddagen zijn nog niet ingevuld, in de provincie zijn aanbiedingen om een themamiddag te organiseren over “Dementie” en “Levenseinde” . Op de vraag of hiervoor belangstelling bestaat gaven ongeveer 8 personen aan hieraan mee te doen.

8. Financieel verslag over 2016 door de penningmeester:

De voorzitter behandeld dit verslag.

De RABO-club-kas heeft ruim €200.00 opgebracht.

Kosten seniorencentrum betreft huur en verzekering.

Vieringen: dit bedrag omvat voornamelijk de adventviering.

Dhr. Zwart vraagt of er nog ontwikkelingen zijn wat betreft de contributieafdracht aan de provinciale KBO- vereniging, moet daar niet de helft af? De voorzitter antwoord: elk jaar zijn hierover heftige discussies wat in 2016 heeft geleid tot het schrappen van de voorgestelde 65 cent. Er waren afdelingen die, vanwege de kosten, naar vluchtwegen hebben gezocht om onder het volledige bedrag uit te komen, dit werd niet geaccepteerd. De UNIE beweert dat door het samengaan met PCOB de kosten in de hand te kunnen houden.

De voorzitter zal Dhr. Zwart digitaal de cijfers van de UNIE doen toekomen.

Koersbal: hier lopen de kosten over het jaar heen.

Dansen: hiervoor bestaat een speciale regeling, er wordt aan het eind van het jaar afgerekend. Mevr. Verstappen bedankt het KBO en de docente voor de fijne samenwerking, Mevr. merkt op dat het saldo € 643.00 moet zijn.

Dhr. Zwart vraagt waarom gekozen is voor het “kasstelsel “? Deze manier van boekhouden wordt veelal gebruikt door verenigingen, iets wordt betaald op het moment dat iets gekocht wordt. Soms kan dit wel voor problemen zorgen b..v. in ons geval wat betreft “Grootoord” nog nauwelijks een rekening gekregen maar rekening houden en dus reserveren voor de te verwachten afrekening.

Een analyse van ons ledenbestand laat zien dat de gemiddelde leeftijd 78 jaar is. De levensverwachting is 12 jaar, als je dit verder omrekent zou dit betekenen dat we over 10 jaar nog 153 leden hebben.

Nu is 40% van ons ledenbestand 80 jaar of ouder, deze leden betalen geen €26.00 maar € 18.50, onze afdracht aan de UNIE is €16.50 u zult begrijpen dat hierin de toekomst iets mee moet gebeuren en daarom willen we in de volgende vergadering met voorstellen komen.

Dhr. Zwart vraagt om de balans en de voorzitter belooft deze door te sturen.

9. Verslag van de kascommissie:

De voorzitter van de kascommissie leest zijn bevindingen voor en vraagt de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur.

10. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO St. Jan.

Onder applaus wordt decharge verleent door de aanwezige ledenvergadering.

11. Aanvulling kascommissie:

Dhr. Burm is aftredend en Dhr. Zwart zal toetreden tot de kascommissie.

12. Pauze:

Start pauze 15. 35 uur, tijdens deze pauze is er gelegenheid het verslag van de ledenvergadering van 14 november 2016 te lezen.

Einde pauze om 16.00 uur

3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering van 14 november 2016:

Pag. 2 Mevr. Buntsma vraagt namens de voorzitter van de activiteitencommissie Mevr. Visscher om het concept besluitenlijst eerder door te geven.

Verder geen op – of aanmerkingen.

13.Bestuurswijziging

Mevr. Burm is aftredend en niet herkiesbaar, zij en haar echtgenoot ontvangen een attentie namens de vereniging. Mevr. Burm bedankt de leden voor hun vertrouwen en vriendschap, zij bedankt eveneens het bestuur voor de fijne samenwerking, zij is blij dat het bestuur weer voltallig verder kan alleen jammer dat er een vrouwelijk bestuurslid ontbreekt.

Benoeming nieuw bestuurslid: Dhr Jos Theuerzeit stelt zich voor: hij is 72 jaar, gehuwd met Hanny, 2 zonen, gewerkt bij UWV, secretaris van “de nacht van Venlo”.

Dhr. Theuerzeit wordt, door middel van hand opsteken, unaniem gekozen.

14. Huishoudelijk reglement.

Zuster Fidelis: wat is een natuurlijk persoon?antwoord: een b.v. is onnatuurlijk .

Pagina 3artikel 5 verwijst naar de statuten.

Dhr. Zwart vraagt waaraan dit reglement getoetst is. Antwoord: op internet vindt men juridische kantoren met voorbeelden waarvan men veel kan gebruiken met hier en daar aanpassingen. We hebben nu voor het eerst een huishoudelijk reglement.

Dit reglement wordt door de vergadering goed gekeurd.

15. Rondvraag.

Dhr. Sijben vraagt attentie voor de gezamenlijke activiteit met Zonnebloem en KBO-Lottum 22 maart a.s. er zijn nog formuliertjes.

16. Sluiting.

Om 16.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, hij spreekt zijn dank uit voor de aanwezigheid van de leden en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer